Foreningen

Foreningen Vestfold orgelfestival – Org.nr. 922 180 865

Som medlem i foreningen får du redusert adgang til konsertene (180,- per billett istedenfor 200,-; Festivalpass 2.200,- istedenfor 2.500 mm).
Du vil ha stemmerett på årsmøtet og kan stille til valg i styret. På denne måten kan du bidra til å bestemme hva som skjer i Vestfold orgelfestival.

Årskontingent er 200,-.

Utdrag av foreningens vedtekter

Foreningen har til formål å fremme interesse for orgelmusikk og orgelkultur i Vestfold. Formålet skal oppnås gjennom å holde en festival i sommermånedene annet hvert år. Festivalen kan inneholde både konserter som viser orgler fra Vestfold i ulike sammenheng (solistisk, kammermusikalsk mm). Innovative programkonsepter og framføringer vektlegges. Videre kan det holdes workshop for interesserte organister.

Foreningen er åpen for medlemskap for personer som ønsker å bidra med å fremme orgelinteressen i fylket. Medlemskontingent fastsettes til NoK 200,- i året.

Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og styret kan stryke dem som medlem av foreningen. Medlemmene får redusert inngangspris til foreningens produksjoner.

Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøte.

Årsmøtet, som holdes hvert år, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, og alle medlemmer har én stemme; ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Møteleder velges av årsmøtet.  

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i sosiale medier. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. 

Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de fremmøtte krever det.  

Årsmøtet skal avholdes innen 31. mars hvert år.

Previous slide Next slide Show content Hide content